Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Cewice położone jest w I – szej Krainie Przyrodniczo Leśnej w mezoregionach Równiny Słupskiej, Wysoczyzny Polanowskiej, Pojezierza Kaszubskiego oraz Pojezierza Drawsko-Bytowskiego. Obszar Nadleśnictwa uformowany został w okresie ostatniego zlodowacenia Bałtyckiego. Rzeźba terenu jest mocno urozmaicona, a bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu są piękne, czyste jeziora: Kamienieckie, Potęgowskie, Kozin, Brody oraz wiele innych mniejszych przeuroczo położonych wśród leśnych ostępów.

Lasy Nadleśnictwa Cewice położone są pomiędzy 17o31'32" a 17o52'52" długości

geograficznej wschodniej i 54o18'43" a 54o29'48" szerokości geograficznej północnej.

Położenie oraz zasięg terytorialny Nadleśnictwa w stosunku do podziału

administracyjnego kraju przedstawiono na załączonej mapie.

 

                                 

 

Obszary leśne Nadleśnictwa Cewice pod względem bogactwa gatunkowego oraz stanu drzewostanów można podzielić na dwie części. Część północna charakteryzuje się dużą różnorodnością drzewostanów w zakresie struktury gatunkowej i wiekowej, z których większość powstała na siedliskach bogatszych. Dominującymi siedliskami w tej części nadleśnictwa są: LMśw, BMśw i Lśw, na których spotyka się wielopiętrowe, wielogatunkowe, różnowiekowe drzewostany z dużą ilością różnogatunkowych podrostów i podszytów oraz bogatą gamą roślinności zielnej. Natomiast w części południowej i środkowej dominują drzewostany sosnowe na gruntach porolnych I–wszego i II–go pokolenia, porażone korzeniowcem wieloletnim, często osłabione żerem szkodników owadzich. Przeważającymi typami siedliskowymi są tu: BMśw, Bśw i LMśw, a cechą charakterystyczną jest również duży udział siedlisk zniekształconych i zdegradowanych.

 

 

W nadleśnictwie przeważają drzewostany cztero i więcej gatunkowe zajmujące 30,3% powierzchni. Pozostałą powierzchnię tworzą drzewostany trzygatunkowe – 27,5%, dwugatunkowe – 26,4%, a jednogatunkowe zajmują najmniej, bo 15,9% powierzchni leśnej zalesionej.

Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna zajmująca 67,0% powierzchni leśnej zalesionej i 70,9% udziału miąższościowego. Jako gatunek panujący występuje w zasadzie na wszystkich typach siedliskowych, z wyjątkiem Bw, Ol, Lł. Na siedliskach Bśw, BMśw tworzy głównie drzewostany jednopiętrowe i jednogatunkowe, rzadziej dwupiętrowe, wielogeneracyjne, lub wielogatunkowe (głównie z Bk, Db). Na siedliskach Bb, BMb, BMw występuje z dużym udziałem brzozy i olszy. Przeciętna zasobność drzewostanów z panującą sosną wynosi 229 m3/ha.

Drugim gatunkiem, co do ilości występowania, jest buk zajmujący 12,7% powierzchni leśnej zalesionej i 9,8% udziału miąższościowego. Przeciętna zasobność drzewostanów z panującym bukiem wynosi 168 m3/ha.

Kolejnym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie jest dąb zajmujący 7,8% powierzchni i 7,6% udziału masowego. Przeciętna zasobność drzewostanów dębowych wynosi 199 m3/ha.

Następnym gatunkiem lasotwórczym jest brzoza zajmująca 5,5% powierzchni i 5,4% udziału masowego. Przeciętna zasobność drzewostanów brzozowych wynosi 211 m3/ha.

Olsza w Nadleśnictwie zajmuje 2,4% udziału powierzchniowego i 1,7% udziału miąższościowego. Przeciętna zasobność drzewostanów z panującym udziałem olszy wynosi 153 m3/ha.

Modrzew zajmuje 2,4% udziału powierzchniowego i 2,8% udziału miąższościowego. Przeciętna zasobność drzewostanów z panującym udziałem modrzewia wynosi 258 m3/ha

Ponad 1% powierzchni leśnej zajmuje również świerk, któryjako gatunek panujący zajmuje 2,0% powierzchni leśnej zalesionej i 1,7% udziału masowego. Tworzy w zasadzie drzewostany jednogatunkowe lub mieszane, głównie z sosną, dębem, brzozą. Przeciętna zasobność drzewostanów świerkowych wynosi 181 m3/ha.

Pozostałe gatunki drzew:jodła, daglezja, jawor, jesion, grab, olsza szara, osika i lipa zajmują poniżej 1% powierzchni.

 

                    

 

Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody: Grodzisko Runowo zlokalizowany w obrębie Mikorowo w oddz. 41 – o powierzchni łącznej 29,66 ha, zatwierdzony przez Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21.09.1981 roku (M.P. nr 26 z 7.10.1981 roku, poz. 231 §§ 10, 12, 13) oraz Karwickie Źródliska zlokalizowany w obrębie Mikorowo w oddz. 127c, d – o powierzchni łącznej 3,22 ha, zatwierdzony przez Rozporządzenie nr 24/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 09.07.2007 roku.