Wydawca treści Wydawca treści

Budujemy wspólnie z Gminą Cewice

Właśnie zakończyliśmy odbiór wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Remont drogi gminnej w miejscowości Siemirowice ..."

Wyremontowano odcinek 600 metrów, wartość łączna przedsięwzięcia wynosiła ok. 90 tys. zł. Remont polegał na utwardzeniu odcinka o nawierzchni piaskowej kruszywem łamanym. Poprzez wykonanie przebudowy droga uzyskała prawidłowy profil poprzeczny i podłużny, usunięto nierówności i uporządkowano odprowadzanie wód opadowych na przyległe pobocze gruntowe. Stan drogi praktycznie uniemożliwiał poruszanie się na remontowanym odcinku samochodami osobowymi. W chwili obecnej po drodze mogą poruszać się również samochody wysokotonażowe.

Mamy nadzieję, iż droga na długo posłuży okolicznym mieszkańcom jak również pracownikom naszego nadleśnictwa, stanowiąc główny szlak wywozowy drewna z terenów leśnych, dla którego nie istnieje na obsługiwanym przez drogę obszarze żadna alternatywa.